مطالب

خرید سی ان سی

کاربرد نیمه هادی ها در کنترل سرعت موتورهای القائی

کاربرد نیمه هادی ها در کنترل سرعت موتورهای القائی

در این مقاله کاربر نیمه هادی های قدرت در سیستمهای کنترل سرعت از نوع ایستا یا استاتیکی هستند . باید دانست که ترکیب سیستمهای الکترونیک قدرت (مانند کنترل کننده های ولتاژ ) و متوتورهای الکتریکی همراه با مکانیسم کنترل آنها را محرکهای تنظیم پذیر سرعت می نامند که ما به اختصار آنرا ASD می نامیم . در حقیقت این محرک ها قابل تنظیم بوده و برای کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند .

(Adjustable Speed Drive)


محرکهای تنظیم پذیر سرعت (ASD) برای کنترل سرعت موتورهای القائی از نقطه نظر کاربرد به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- ASD از نوع ولتاژ متغییر و فرکانس ثابت

کنترل در اینگونه سیستمها دامنه ولتاژ اعمالی به استاتور کنترل می شود . برای این مقصود از کننده ولتاژ در سر راه موتور استفاده شده است . این نوع محرک ها در سطوح قدرت متوسط و پایین مورد استفاده قرار می گیرند . برای مثال می توان از بادبزن های نسبتاً بزرگ یا پمپ ها نام برد . در این روش ولتاژ استاتور را می توان بین صفر و ولتاژ اسمی در محدوده زاویه آتش بین صفر تا ۱۲۰ درجه تنظیم و کنترل نمود . این سیستم بسیار ساده بوده و برای موتورهای القائی قفس سنجابی کلاس D با لغزش نسبتاً بالا( ۱۰ تا ۱۵ درصد ) مقرون به صرفه است . عملکرد این محرکها زیاد جالب توجه نیست .

۲- ASD از نوع ولتاژ و فرکانس متغییر

اگر منبع تغذیه استاتور از نوع فرکانس متغییر انتخاب شود ، عملکرد محرک های تنظیم پذیر سرعت (ASD) بهبود می یابد . باید دانست که شار در فاصله هوایی متورهای القائی با ولتاژ اعمالی به استاتور متناسب بوده وبا فرکانس منبع تغذیه نسبت عکس دارد . بنابراین اگر فرکانس را کم کنیم تا کنترل سرعت در زیر سرعت سنکرون امکان پذیر گردد و ولتاژ را معادل ولتاژ اسمی ثابت نگه داریم ، در این صورت شار فاصله هوایی زیاد می شود . برای جلوگیری از بوقوع پیوستن اشباع بخاطر افزایش شار ، ASD از

نوع فرکانس متغییر باید از نوع ولتاژ متغییر نیز باشد تا بتوان شار فاصله هوایی را در حد قابل قبولی نگه داشت ، معمولا به این سیستم کنترل ، سیستم کنترل V/F ثابت نیز گفته می شود . یعنی اگر فرکانس را کم کردیم باید ولتاژ را طوری کم کنیم که شار در فاصله هوایی در حد اسمی خود باقی بماند . از این سیستم برای کنترل سرعت موتورهای قفس سنجابی کلاسهای A، B ،C، D استفاده می شود .

۳-ASD که بر اساس بازیافت توان لغزشی کار می کند

در این سیستمها با استفاده از مدارهای نیمه هادی قدرت که به پایانه رتور وصل می شوند ، بازیافت توان( یا توان برگشتی) در فرکانس لغزشی به خط تغذیه موتور منتقل می گردد . باید دانست فرکانس لغزشی از حاصلضرب فرکانس منبع و لغزش موتور بدست می آید. بطور کلی در این طرح بر روی مدار رتور کنترل خواهیم داشت . در اینجا متذکر می شویم که ASD از نوع فرکانس متغییر بر دو نوع است :

الف : طرح های حاوی ارتباط DC (جریان مستقیم)

ب : سیکلو کنورتورها

در طرح های حاوی ارتباط DC منبع تغذیه AC توسط یکسوساز ، یکسو شده و سپس توسط اینورتر مجدداً به منبع AC دست می یابیم . اینورتر ها بر دو نوع اند :

۱= اینورترهای تغذیه ولتاژ (اینورترهای ولتاژ )

۲= اینورترهای تغذیه جریان ( اینورترهای جریان )

در اینورترهای ولتاژ ، متغییر تحت کنترل همان ولتاژ و فرکانس اعمالی به استاتور است . در اینورترهای جریان بر دامنه جریان وفرکانس استاتور کنترل داریم . اینورترهای ولتاژ بر دو نوع اند :

۱=اینورترهای با موج مربعی

۲= اینورترهای با مدولاسیون عرض یا پهنای پالس (PWM) .

۱- ترکیب اساسی مبدلها

سرعت یک موتور القائی توسط سرعت سنکرون ولغزش رتور تعیین می گردد . سرعت سنکرون بستگی به فرکانس تغذیه دارد و لغزش را می توان با تنظیم ولتاژ و جریان اعمالی به موتور تغییر داد . به طور کلی روشهای کنترل دور موتورهای القائی را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :

1- ولتاژ متغییر ، فرکانس ثابت 2- ولتاژ وفرکانس متغییر

3- جریان و فرکانس متغییر 4- تنظیم قدرت لغزشی

به منظور ایجاد ولتاژ و فرکانس متغییر مطابق شکل (۱-a) از مبدلهای ولتاژ استفاده می گردد که توسط یک منبع ولتاژ dc تولید شکل موج مستطیلی ولتاژ در سمت ac می نمایند که دامنه آن مستقل از بار بوده و به همین دلیل اینورتر های منبع ولتاژ نام دارند . برای ایجاد جریان وفرکانس متغییر مطابق شکل (۱-b) از مبدلهای جریان استفاده می گردد که توسط یک منبع جریان dc تولید شکل موج مستطیلی جریان در سمت ac می نمایند ، که دامنه آن مستقل از بار بوده و بنابراین اینورترهای منبع جریان نام دارند . منبع جریان کنترل شده در ورودی اینورتر توسط یکسو ساز تریستوری ایجاد می گردد که با کنترل جریان توسط حلقه فیدبک جریان وسلف بزرگ صافی در خروجی آن ویژگیهای یک منبع جریان را پیدا می کند . مبدل موجود در سمت موتور جریان مستقیم را تبدیل به جریان سه فاز با فرکانس قابل تنظیم می نماید . سلف بزرگ موجود در حلقه dc سبب صاف نمودن جریان می گردد . سیستم رانش اینورتر منبع جریان مناسب برای عملکرد در حالت تک موتوره می باشد و دارای قابلیت بازگشت انرژی به شبکه ac میباشد . جریان اینورتر توسط حلقه فیدبک جریان کنترل شده و اضافه جریانهای گذرا توسط تنظیم کننده جریان و سلف صافی حذف می گردند و بدین وسیله مجموعه دارای قابلیت استحکام و اطمینان مناسب برای کاربردهای صنعتی می گردد سلف بزرگ سری صافی نرخ افزایش جریان خطا را در هنگام کموتاسیون نا موفق در اینورتر و یا اتصال کوتاه در ترمینالهای خروجی محدود می نماید با حذف سیگنالهای فرمان گیت تریستورهای یکسو ساز می توان بدون از بین

رفتن فیوزها و آسیب رسیدن به اینورتر ، تنها با از دست دادن لحظه ای گشتاور خطا را از بین برد .

۲- مدار قدرت اینورتر منبع جریان

به منظور ایجاد منبع جریان متغییر dc سیگنال بیانگر جریان تنظیم شده با جریان واقعی مقایسه شده ، خطای حاصل تقویت و برا ی کنترل زاویه آتش تریستورهای یکسو ساز استفاده می گردد تا جریان مورد نیاز در خروجی ایجاد گردد . شکل (۲-a) اینورتر پل سه فاز ASCI را نشان می دهد که یک موتور القائی با اتصال ستاره را تغذیه می نماید . تریستورهای TH1 الی TH6 به ترتیب روشن شدن شماره گذاری شده اند و هر یک به اندازه یک سوم پریود خروجی هدایت میکنند . روشن نمودن یک تریستور سبب قطع تریستور هادی فاز مجاور می گردد . دو بانک خازی که بصورت مثلث ، متصل می باشند انرژی مورد نیاز برای کموتاسیون ذخیره کرده و دیودهای D1 الی D6 خازنها را از بار ایزوله می نمایند . ترتیب هدایت تریستورهای اینورتر به گونه ای است که جریانهای DC تنظیم شده از دو تریستور یکی متصل به خط مثبت ودیگری متصل به خط منفی تغذیه عبور می نماید . در هر نیم سیکل به مدت ۶۰o هر دو تریستور واقع بر یک بازو قطع بوده بنابراین جریان خط برابر صفر می باشد . مزیت عمده اینورتر منبع جریان سادگی مدار لازم برای کموتاسیون تریستورها می باشد . مدار کموتاسیون تنها شامل خازنها و دیودها بوده و به دلیل حذف سلفهای کموتاسیون ، فرکانس عملکرد افزایش یافته نویز صوتی کاهش می یابد . خازن کموتاسیون به گونه ای طراحی می شود که ولتاژ معکوس اعمالی بر تریستور ها محدود گردد تا باعث ایجاد زمان خاموشی لازم گردد. به همین دلیل زمان خاموشی در دسترس به اندازه کافی زیاد می باشد تا بتوان از تریستور های غیر سریع یکسوسازی استفاده نمود، که این امر اینورتر منبع جریان را در قدرت های متوسط به بالا بسیار اقتصادی می سازد . سیکل کموتاسیون را می توان به چهار پریود زمانی تقسیم نمود:

شکل (۲-a) شرایط اینورتر را قبل از آتش شدن TH1در فاصله زمانی ۱ نشان می دهد .فرض براین است که TH1 و TH2 هادی بوده و مطابق شکل جریان خروجی یکسوساز کنترل شده از طریق TH1،D1، فاز A موتور ، فازC موتور ، D2 ، TH2 ، جاری می گردد . خازن های C1 ،C3 ،C5 به ترتیب به اندازه V0، ۰ ، -V0شارژ شده اند در فاصله زمانی۲ با آتش شدن TH3 ، TH1 توسط C1 در بایاس معکوس قرار گرفته و خاموش می گردد .جریان مطابق شکل (۲-b) در مسیر TH3، بانک خازنی متشکل از C1 موازی با ترکیب سری C3 ،C5 و D1 جاری میگردد و به صورت خطی بانک خازنی راشارژ می نماید . TH1 تا زمانی که ولتاژ خازن C1تغییر پلاریته دهد در بایاس معکوس قرار دارد. دیود D3نیز در بایاس معکوس بوده و جریانهای فاز موتور دارای مقادیر مشابه حالت قبل می باشد . در فاصله زمانی ۳ با هدایت دیود D3 مسیر جریان مطابق شکل(۲-c) می باشد. جریان مدار LC منتجه ، جریان فاز A را به صفر کشانده و جریان فاز B را از صفر به Id افزایش می دهد ، سپس D1 قطع شده و سیکل کموتاسیون تکمیل می گردد . در فاصله زمانی ۴ جریان منبع از طریق تریستور های TH2 و TH3 مطابق شکل (۲-d) فازهای B و C متور را تغذیه می نماید . این شرایط تا لحظه فرمان TH4 به منظور انجام کموتاسیون بعدی حفظ می گردد . به دلیل اینکه D3 تنها دید هادی در نیمه بالا می باشد خازن های بالایی تاکموتاسیون بعدی ولتاژ خود را ثابت نگه می دارند . شکل (۳) شکل موج ولتاژ خازن کموتاسیون C1 را همزمان با ولتاژ دو سر تریستور نمایش می دهد.

هنگامی که اینورتر منبع جریان یک بار الکتریکی را تغذیه می نماید ، شکل موج ولتاژ توسط پاسخ بار به جریان اعمالی تعیین می گردد . رابطه ولتاژ- جریان یک سلف به صورت V=L di / dt بوده که در آن di/dt نرخ تغییرات جریان می باشد . بنابراین شکل موجهای ایده ال جریان در عمل انکار پذیر نیستند زیرا تغییر پله ای لحظه ای جریان سبب ایجاد پرش ولتاژ با دامنه نا محدود خواهد گردید . در مدارات عملی نرخ

تغییرات جریان برای محدود نمودن حداکثر ولتاژ در حد تحمل تریستورها محدود می گردد . مدت زمان کموتاسیون که در طول آن جریان بار از یک فاز به فاز دیگر منتقل می گردد بایستی به حد کافی طولانی باشد تا نرخ تغییرات جریان در حد قابل قبولی کاهش یابد این محدودیت در مورد اینورترهای منبع ولتاژ مطرح نمی گردد چرا که در این مورد دیودهای فیدبک مسیری را برای جریان بار القائی ایجاد می نمایند که باعث شارژ خازن حلقه dc گشته ، از قطع ناگهانی جریان بار جلوگیری کرده و ولتاژ خروجی اینورتر را محدود می نمایند . اما در مورد اینورتر منبع جریان به دلیل عدم وجود دیودهای فیدبک ، مسیری برای جریان معکوس وجود نداشته و مدت زمان کموتاسیون را می توان به قیمت افزایش ضربه های ولتاژ اعمالی بر ادوات نیمه هادی قدرت اینورتر کاهش داد .

شکل (۴) شکل موج جریان خط و شکل (۵) شکل موج ولتاژ خط را برای مدار طراحی شده نشان می دهد . در مورد موتورهای القائی ، شکل موج ولتاژ توسط امپدانس معادل بازاء مؤلفه های اصلی و هارمونیهای جریان خروجی اینورتر تعیین میگردد مطابق شکل (6) ،جریان مستطیل شکل خط از امپدانس استاتور عبور کرده و بین شاخه مغناطیس کننده وشاخه رتور مدار معادل تقسیم می گردد . امپدانس بالای شاخه مغناطیس کننده از عبور مؤلفه های هارمونیکی جریان خط جلوگیری کرده در نتیجه جریان مغناطیس کننده دارای شکل موج سینوسی با فرکانس اصلی خواهد بود . با صرفنظر از اعوجاج کم تولید شده توسط امپدانس Zs ولتاژ ترمینال موتور به صورت سینوسی بههمراه پرشهای ولتاژی می باشد که در ابتدا و انتهای شکل موج جریان بر روی آن سوار می گردند . تریستورها و دیودهای اینورتر بایستی در برابر این پرش های ناگهانی ولتاژ حفاظت شوند . دامنه جریان توسط یکسوساز کنترل شده تعیین و ولتاژ متوسط ورودی اینورتر با میزان توان مورد نیاز موتور تغییر می کند بگونه ای که با صرفنظر از تلفات ،توان ورودی اینورتر با توان خروجی آن برابر است . در حالت بی باری موتور حلقه dc تقریباً صفر بوده در حال که در بار کامل ولتاژ حلقه dc دارای حداکثر مقدار خواهد بود ، بر خلاف اینورتر منبع ولتاژ ورودی ثابت بوده و جریان حلقه dc تابعی از توان مورد نیاز موتور می باشد . به منظور ایجاد ترمز مولدی وبه دلیل ثابت بودن جهت جریان مطابق شکل (۷) تعویض علامت توان با معکوس نمودن علامت ولتاژ متوسط حلقه dc امکان پذیر است . در این حالت زاویه آتش مبدل کنترل شده بیشتر از۹۰o بوده و مبدل به صورت اینورتر انرژی را به شبکه باز می گرداند . برای تعویض جهت چرخش موتور می توان بصورت الکترونیکی توالی زمانی اعمال فرمان به گیت تریستورهای اینورتر را معکوس نموده وبدین ترتیب امکان عملکرد چهار ناحیه ای را مطابق شکل (۸) برای سیستم رانش اینورتر منبع جریان ایجاد نمود . مشخصات موتوری که با جریان ثابت تغذیه می شود با موتور مشابهی که با ولتاژ ثابت تغذیه می شود تفاوتهای بسیاری دارند .شکل (۹) منحنیهای گشتاور – سرعت را در جریانهای مختلف اما با فرکانس ثابت نشان می دهد . اگر موتور را با جریان نامی (Id=1pu) تغذیه نمائیم ، گشتاور راه اندازی حاصل در مقایسه با موتور تغذیه شده با ولتاژ ثابت بسیار پائین خواهد بود ، زیرا فلوی فاصله هوایی بخاطر امپدانس کم ماشین کم خواهد بود . با افزایش سرعت ماشین ، ولتاژ موتور به خاطر افزایش امپدانس موتور افزایش می یابد و در نتیجه گشتاور بخاطر افزایش فلوی فاصله هوایی افزایش می یابد . اگر از اشباع موتور صرفنظر نماییم ، گشتاور به مقدار بالای نشان داده شده توسط خطوط نقطه چین افزایش می یابد و سپس با شیب تندی و با سرعت سنکرون به صفر نزول می کند . اما در عمل اشباع موتور گشتاور تولید شده را محدود می کند . در شکل منحنی گشتاور در شرایط ولتاژ نامی نیز نشان داده شده است ، که در آن قسمت با شیب منفی را می توان دارای عملکرد پایدار با فلوی فاصله هوایی نامی دانست . این منحنی ، منحنی Id=1pu را در نقطه ی A قطع می کند . همانطور که از شکل مشخص است موتور را می توان در نقاط A یا B با گشتاور یکسان به فعالیت وا داشت . در نقطه B ، جریان رتور کمتر است اما فلوی فاصله ی هوایی مقدار ی بیشتر است وکمی در ناحیه ی اشباع هستیم و در نتیجه تلفات آهنی

وتلفات ناشی از پالسی شدن گشتاور افزایش می یابد . می توان گفت تلفات مسی استاتور در نقاط A وb یکسان است ، با وجود اینکه تلفات مسی در نقطه ی A کمی بیشتر است . از آنجائیکه نقطه ی A مربوط به عملکرد یک اینورتر منبع ولتاژ در جریان وفلوی فاصله هوایی نامی می باشد ، عملکرد در نقطه A ترجیح داده می شود . اما از آنجائیکه A روی قسمت ناپایدار منحنی یعنی شیب مثبت قرار دارد ، نمی توان موتور را بصورت حلقه باز کنترل نمود و حتماً بایستی فیدبک برقرار بوده و کنترل حلقه بسته باشد . گشتاور بازاء فلوی نامی را می توان با تغییر جریان و لغزش تغییر داد و این تغییرات باید بگونه ای باشد که همواره روی قسمت شیب منفی منحنی معادل گشتاور مربوط به ولتاژ نامی باشد. نقاط کار مختلف روی منحنی های گشتاور- سرعت را ، که ممکن است در ناحیه گشتاور ثابت یا قدرت ثابت قرار گیرند ، می توان توسط یک تغذیه با جریان فرکانس متغییر ایجاد نمود.

۴- مدار کنترل فاز رتور

از شکل (۶) می توان جریان مغناطیس کننده را بر حسب جریان خط بدست آورد:

(۱) A

بدلیل وجود منبع جریان، Ia ثابت بوده و اگر فرکانس لغزش ، Wr ، را ثابت نگه داریم ، Ima نیز ثابت باقی می ماند اگر مقدار Ima مشخص باشد ، مقدار Wr را می توان بازاءجریان Ia بدست آورد . اما اگر بخواهیم Ima راثابت نگه داریم در حالیکه تغییرات Ia ناشی از تغییر بار روی موتور موجود باشد ، بایستی Wr را نیز تغییر دهیم و اگر بخواهیم Ima بازاءتمام بارها و سرعتها ثابت باقی بماند، Wr را باید بصورت تابعی از Ia کنترل نماییم که این موضوع سیستم کنترل را بسیار پیچیده می سازد . راه حل دیگر این است که Wr را ثابت نگه داشته که در این صورت Ima متغییر بوده و موتور بازاء جریانهای کمتر از نامی در حالت تضعیف میدان و بازاء جریانهای بالاتر از نامی در مدت زمان بسیار کم در حالت اشباع عمل خواهد نمود . بنابراین به نظر می

رسد که بهتر است Wr برای جریان خط ، Ia ، بیش از مقدار نامی در نظر گرفته شود که این مقدار اضافی بایستی توسط طراح با توجه به بررسی منحنی اشباع موتور تعیین گردد .

شکل (۱۰) بلوک دیاگرام سیستم طراحی شده به منظور کنترل فرکانس رتور را نشان می دهد . rΩ فرکانس انتخابی رتور و mΩ سرعت مطلوب موتور می باشد . خروجی مولد نقطه تنظیم جریان"current setpoint generator " سیگنال KTR IREF می باشد که در آن KTR تابع تبدیل مبدل جریان ورودی اینورتر است . این سیگنال بازاء ورودی صفر دارای یک حداقل و بازاء ورودیهای مثبت و منفی دارای مقدار مثبتی است . ابتدا ماشین در حال سکون رض می شود . با روشن نمودن تغذیه در حالیکه سیگنال فرمانm=0Ω می باشد ، سیگنال rΩ به مدار اعمال می گردد . خروجی بلوک تعیین کننده علامت +۱ است وضرب کننده M1 سیگنال مثبت rΩKT را به ورودی جمع کننده فرکانس اعمال می نماید . از آنجائیکه Wm برابر صفر است ، سیگنال rΩKT به مدار لاجیک اینورتر اعمال می گردد ، که سیگنال گیت تریستورهای اینورتر را در فرکانس rΩ = Wsتولید می نماید . ورودی بلوک مولد نقطه تنظیم جریان صفر است وبنابراین خروجی آن جریان مورد نیاز موتور در حال سکون با فرکانس rΩ = Ws، را ایجاد می نماید . خروجی جمع کننده جریان IS) – KTR( IREFبوده و ضریب کننده M2 آنرا با علامت مثبت به مدار لاجیک یکسوساز اعمال می نماید و در نتیجه زاویه آتش α از۹۰o کمتر شده ، ولتاژ کم خروجی منتجه جریان ورودی اینورتر ، Is ، را می سازد که متناسب با جریان خط موتور در حال سکون می باشد)rΩ =. (Ws

با اعمال فرمان سرعت mΩ ، بلوک مولد شیب (Ramp Generator) این سیگنال را با سرعت افزایش مشخص به ورودی جمع کننده سرعت اعمال می نماید . خروجی تعیین کننده علامت در حالت +۱ باقی مانده ، خروجی مولد نقطه تنظیم افزایش می یابد و زاویه آتش α مجدداً به میزان بیشتری از ۹۰o کاهش می یابد تا ولتاژ خروجی

یکسوساز افزایش یابد . در نتیجه جریان موتور افزایش یافته ، موتور شتاب گرفته به سرعت mΩ = Wm می رسد . سیستم در این حالت در حالت ماندگار فعالیت می نماید . به منظور کاهش سرعت با کاهش مقدار mΩ خروجی بلوک مولد شیب کاهش یافته ، ورودی مولد نقطه تنظیم جریان به سمت صفر حرکت می کند . سیگنال KTR IREFبه مقدار حداقل خودرسیده و مجدداً افزایش می یابد . بدلیل منفی بودن سیگنال خطای سرعت)Wm- mΩ(KT خروجی یکسوساز تغییر علامت می دهد . در همین زمان ورودی مدار لاجیک اینورتر تبدیل به KT[(P/2) Wm-Ωr] می گردد ، وبنابراین Ws کاهش می یابد . در نتیجه ماشین در حالت مولدی قرار گرفته و از سرعت آن کاسته می شود واین عمل تا عملکرد ماندگار mΩ= Wm ادامه می یابد . شکل (۱۱) نحوه رفتار سیستم در هنگام افزایش تاگهانی بار را نشان می دهد . تغییرات خطای دور بسیار نا چیز بوده و به سرعت به حالت ماندگار رسیده است . جریان مرجع Iref نیز با رفتار مشابهی در حالت ماندگار به مقدار بیشتری رسیده تا بتواند با بار اضافی ایجاد شده ، همان سرعت قبلی را ایجاد نماید . شکل (۱۲) عملکرد سیستم را در کاهش ناگهانی بار نشان می دهد که سبب کاهش مقدارIrefو چرخش ناگهانی با سرعت قبلی در حالت ماندگار می گردد .

شکل (۱۳) بلوک دیاگرام مدار کنترل یکسوساز جهت ساخت سیگنال فرمان گیت یکی از تریستورهای یکسوساز را نشان می دهد . نمونه ولتاژ خط به بلوک آشکارساز عبور از صفر اعمال شده و نقاط عبور از صفر ولتاژ شبکه آشکار شده و مولد موج دندانه اره ای معکوس را سنکرون با ولتاژشبکه می نماید که ولتاژ کنترل Uc مقایسه شده و در خروجی شکل موج مربعی با پهنای برابر زمان هدایت تریستور را ایجاد می نماید و پس از تکیب با قطار پالس فرکانس بالا به بلوک تقویت کننده اعمال شده و پس از ایزولاسیون توسط ترانس هسته فریت به گیت – کاتد تریستور اعمال می گردد. شکل (۱۴) ، پالس های اعمالی به گیت تریستور های TH1 و TH4 واقع در یک فاز به همراه قطار پالس فرکانس بالا را نشان می دهد . شکل (۱۵) ، بلوک دیاگرام مدار

فرمان اینورتر سه فاز پل ASCI را نشان می دهد. مطابق شکل ولتاژ کنترل ورودی Vf به بلوک اسیلاتور کنترل شونده با ولتاژ اعمال می گردد ودر خروجی آن شکل موج مربعی با فرکانس شش برابر فرکانس اینورتر ایجاد می نماید . شمارنده حلقوی این فرکانس را بر شش تقسیم کرده وبه ترکیب دو به دو خروجی های شمارنده حلقوی شکل موج های مورد نیاز برای اعمال به گیت تریستورهای اینورتر مطابق شکل (۱۶) به دست می آیند. برای تعویض جهت چرخش ، با ترکیب چند گیت منطقی ترتیب اعمال پالس های فرمان تریستور های (TH6 ,TH1) و (TH5 , TH3) با یکدیگر تعویض می گردد پس از این مرحله مشابه مدار یکسوساز مدار ترکیب با قطار پالس فرکانس بالا ، تقویت و ایزولاسیون را داریم .

منبع: https://b2n.ir/974362

 

سی ان سی زهیری  تولید کننده انواع دستگاه های CNC

09125775390 مهندس زهیری

طراحی و اجرا یکان پرداز آسیا ،علیرضا رسولی ، منوچهر زهیری 09126872836